ОУ "Гeнeрал Скобeлeв"

...изворът на знаниeто

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

            Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП). Заявлението се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

            Предвид гореизложеното, Ви уведомяваме, че ОУ „Генерал Скобелев“ ще издаде удостоверение на всяко дете, което е записано в училище в първи клас.

Вие сте тук:Начало ВАЖНО! За родителите на ученици в I клас - 2021/2022