ОУ "Гeнeрал Скобeлeв"

...изворът на знаниeто

1. НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" 

  • Модул 1 "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт"
  • Модул 2 "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата"

2. НП "Заедно в изкуствата и спорта"

  • Театрално изкуство - Театрална група "Патиланци" - брой ученици в групата - 14 от първа възрастова група; Поставяне на сценични задачи  - драматизации и рецитали на ученици от начален етап на образованието и представянето им в творчески изяви пред публика.
  • Танцово изкуство - Клуб за народни танци "Алтъни" - брой участници в групата - 16 от втора възрастова група - V - VII клас; Разучаване на различни народни танци и хора и представянето им в творчески изяви пред публика

Успех за теб Лого

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

            Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП). Заявлението се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

            Предвид гореизложеното, Ви уведомяваме, че ОУ „Генерал Скобелев“ ще издаде удостоверение на всяко дете, което е записано в училище в първи клас.

Линк към Moodle - платформа за онлайн обучение